Oproep en waarschuwing aan de twaalf Joodse stammen

Hoor, Israël (de stam van Juda, Ruben, Gad, Aser, Naftali, Manasse, Simeon, Levi, Issaschar, Zebulon, Jozef, Benjamin): de Here is onze God; de Here is één. Gij zult de Here, uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij neder ligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, en gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten. Deuteronomium 6:4-9.

Neem dan deze woorden ter harte, maak ze je eigen. Draag ze om je arm als herinnering, bind ze op je voorhoofd als een geheugensteun. Leer ze aan je kinderen en praat er met hen over, thuis en onderweg, wanneer je opstaat en wanneer je naar bed gaat. 

Video afspelen

Klik op bovenstaande afbeelding om het fragment af te spelen.

Schrijf ze op de deurposten van je huis en op de poorten van je stad. Dan zullen jullie en jullie kinderen lang wonen in het land dat de Heer je voorouders heeft beloofd. Jullie zullen er leven zo lang als de hemel boven de aarde staat. Deuteronomium 11:18-21.

Houd dus vast aan de geboden die ik je heden opleg; breng ze nauwgezet in praktijk. Blijf trouw aan de Heer, je G’d, volg de weg die hij je wijst en hecht je aan hem. Dan zal hij al die volken daar (in het beloofde land) verdrijven, volken die groter en sterker zijn dan jullie; dan kunnen jullie hun land in bezit nemen. Deuteronomium 11:22-23.

Vandaag geef ik je de keuze tussen zegen en vloek. Goed zal het je vergaan als je G’ds geboden opvolgt, de geboden die ik je vandaag opleg. Slecht vergaat het je als je ze niet opvolgt, als je afwijkt van de weg die ik je gewezen heb, als je andere goden achterna loopt, goden met wie je niets te maken hebt. Deuteronomium 11:26-28.

Maar er komt een tijd dat de Heer de aren gaat dorsen van de Eufraat af tot de beek bij Egypte. Jullie worden opgeraapt, Israëlieten, één voor één. Dan wordt er op de grote ramshoorn (sjofar) geblazen: wie naar Assur verbannen zijn of naar Egypte verdreven, komen naar de heilige berg in Jeruzalem en buigen zich in aanbidding voor de Heer. Jesaja 27:12-13.

Toen de zevende engel op zijn sjofar blies, klonken er in de hemel luid stemmen op: ‘De wereldheerschappij is nu in handen van onze God en zijn Christus; hij zal regeren voor altijd en eeuwig!’ Openbaringen 11:15.

Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel: ‘Laat je niet in met Babylon, mijn volk, om niet betrokken te worden in haar zonden en om bespaard te blijven voor de slagen waarmee ze getroffen wordt.’ Openbaringen 18:4.

Doel van Beth Yeshurun Nederland

De Stichting Beth Yeshurun Nederland is een religieuze organisatie zonder winstoogmerk. Ze is opgericht op 17 februari 2021 en gevestigd te Leiden.

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van de kennis van- en bewustwording over de Bijbel, het Heilige Woord van G’d, alsmede het bieden van een geestelijk tehuis voor de Joden uit de Afrikaanse diaspora (Hebreeërs) verspreid in Europa en de rest van de wereld, en voor andere gelovigen uit de volken die erkennen dat het Heilige volk van G’d uit Israël is verdreven, omdat ze het verbond dat G’d met de voorvaderen had gesloten niet wilde gehoorzamen, maar dat het overblijfsel van het Bijbelse Joodse volk terug zal worden gebracht naar Israël, zoals in de Bijbel is vastgelegd.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door het in stand houden van een Hebreeuws Israëlitisch Kenniscentrum; het geven van voorlichting en onderwijs, het organiseren en houden van lezingen en bijeenkomsten, het verzorgen van publicaties en producties, waarbij de Stichting zich met name, doch niet alleen, richt tot de Afrikaanse Joodse gemeenschap in het bijzonder en tot een ieder die zich bij het Bijbelse Joodse volk van G’d (Hebreeërs) wil aansluiten in het algemeen. Daarnaast wenst de Stichting contacten te onderhouden met en het ondersteunen van Messias belijdende Afrikaanse Hebreeuwse instellingen wereldwijd, om de bewustwording te bevorderen dat God de verdwaalde schapen van Israël, Zijn volk, niet heeft verlaten.

Dit is de nieuwe werkelijkheid in de Nederlandse politiek

Foto: ANP 2022
Dit is de nieuwe werkelijkheid in de Nederlandse politiek: Deze foto vertelt een verhaal.

“Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken (…)”.Genesis 12:3.

Publicaties

Ingezonden door Quest-News-Serv Quest-News-Service-Quest-ministries. Vertaald door Judit Kramer. Tweeduizend (2000) jaar geleden waren de oorspronkelijke Joden in Afrika een ‘zwart’ Afrikaans volk wat werd beschouwd

Lees verder »

Happy Sjabbat

In exodus 35:1-3 riep Mozes alle leden van de twaalf Hebreeuws Israëlitische stammen bij elkaar. Hij hield hen de geboden voor, die G’d zijn volk

Lees verder »

Het debat

De vicieuze strijd tussen de Palestijnen en de ‘joodse’ Israëliërs, om het land Israël, woedt sinds mensen heugenis al heel veel jaren. Onwillekeurig wordt je

Lees verder »
dramatic sky. Beautiful sky

Feesten/Psalm

14 januari: Rosj Chodesj Sjewat (Nieuwe maansfeest) 13 februari: Rosj Chodesj Adar (Nieuwe maansfeest) 26 februari: Poerimfeest (het feest van Koningin Esther/Hadasha) . Dit feest

Lees verder »

Lezing

Pesach: Redding uit slavernij. In verband met het Hebreeuws nieuwjaar hield drs. F.W. King op 17 maart 2021, (4 Nissan 5781), op verzoek van het

Lees verder »

Boeken

(Foto Rachel van der Kooye). In ‘De Hebreeuwse Identiteit’, van de Surinaamse schrijfster Rachel van der Kooye, doet ze onderzoek naar de identiteit van de

Lees verder »

Wie is de oprichter van Beth Yeshurun Nederland?

Frank Wilgo King is geboren in Paramaribo, 100 jaar na de officiële afschaffing van de Trans-Atlantische slavernij in 1863, als afstammeling van gevluchte slaven.  In de moederlijn behoort hij tot de stam ‘Dominènge’.  DNA onderzoek bevestigt zijn Nigeriaanse afkomst. Vanuit  antropologisch perspectief bezien wordt de in het achterland van Suriname in stamverband levende ‘Dominenges’ gelinkt aan de Nigeriaanse stam ‘Idoma’. Deze Nigeriaanse stam leeft in Benue State,  Oost-Zuid Nigeria (onderdeel van Biafra). Idoma heeft als stamvader Igala en Igala stamt weer af van Eri.  Wie was Eri? Het antwoord op deze vraag is gevonden gevonden in de Thora.  Volgens Genesis 46:16 was Eri een van de zonen van Gad en Gad was weer een zoon van Jacob. En Jacob is de stamvader van de 12 Joodse stammen . Frank King is dus een nageslacht van de Joodse stam Gad. (Dit is tevens bevestigd door een Hebreeuwse Israëliet behorend tot de Igbo Tribe uit Nigeria en zijn Nederlandse Hebreeuwse Israëlitische vrouw, beiden met veel kennis van de Hebreeuwse stammen die vertegenwoordigd zijn in Biafra, Nigeria).

Frank King studeerde  politieke wetenschappen en internationale recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij is mede auteur van het boek ‘Beyond a reasonable doubt, Op zoek naar waarheidsvinding’, uitgegeven door Absah Welling Publishers in 2004. Frank King is de eerste jurist geweest die in 2014 een rechtszaak tegen het fenomeen ‘Zwarte Piet’ heeft gewonnen. Zeven jaren later heeft minister president Mark Rutte voor het eerst toegegeven dat Zwarte Piet een racistisch element is bij het Sinterklaasfeest. Frank King was van 2004 tot 2021 bestuurslid van de stichting ‘Man Mit Man Nederland’, een christelijke organisatie voor het uitoefenen van positieve invloed in het denken en handelen van voornamelijk de Surinaamse en Antilliaanse man, met betrekking tot hun rol in het huwelijk, gezin, kerk en maatschappij. Daarnaast was hij van juni 2019 tot januari 2020 bestuurslid van de joodse synagoge ‘ Beth Yeshua Nederland’, een Messias belijdende Joodse gemeente in Amsterdam. Frank King is nu oprichter en voorzitter van de stichting Beth Yeshurun Nederland, een Messias Belijdende Hebreeuws Israëlitisch kenniscentrum.

info@bethyeshurun.nl