STICHTING BETH YESHURUN NEDERLAND

קרן בית יעקב הולנד

Messias Belijdende Hebreeuws Israëlitisch Kenniscentrum

Over het Bijbelse gezicht van Israël

De vicieuze strijd tussen de Palestijnen en de ‘joodse’ Israëliërs, om het land Israël, woedt sinds mensen heugenis al heel veel jaren. Onwillekeurig wordt je na het zien van televisiebeelden gedwongen om partij te kiezen: of je sympathiseert met de Palestijnen of met de ‘joodse’ Israëliërs. Maar wie zijn de rechtmatige eigenaren van Israël? Oftewel wie zijn het Bijbelse joodse volk, aan wie God het land Israël heeft beloofd?

In het dagblad Trouw van 22 april 2021, stond een opmerkelijk interview met hoogleraar Oude Testament en antieke jodendom aan de Rijks Universiteit Groningen, prof. dr. Mladen Popovic. Het onderwerp was: de schrijvers van de Dode Zeerol met Jesaja. Het manuscript van het Oude Testament, dat later de Dode Zeerollen is gaan heten, is tussen 1947 en 1956 ontdekt in de grotten bij Qumran op de Westelijke Jordaanoever.

Foto Dode Zeerol Dagblad Trouw 2021

Dode Zeerol expert prof.dr. Mladen Popovic deed een interessante ontdekking: het manuscript van het Bijbelboek Jesaja is door twee mannen geschreven, en de letter ‘a’ komt 5000 keren voor in Jesaja. Nog daargelaten dat prof. Popovic de inhoud van het manuscript van het Bijbelboek Jesaja niet betwist, voegt zijn stelling, dat de Dode Zeerol met Jesaja door twee mensen werd geschreven niet veel nieuws toe aan wat er tot nu toe bekend is over het Bijbelboek Jesaja. In de editie van 1987 van de NBG vertaling van de Bijbel wordt in de uitleg over het Bijbelboek Jesaja gesteld dat ze uit drie onderdelen bestaat en dat elk onderdeel door een andere profeet is geschreven. Dus niet twee maar drie profeten zouden het Bijbelboek Jesaja hebben geschreven. Nieuw is wel dat het door het onderzoeksteam van prof. Popovic ontwikkelde computerprogramma, onomstotelijk heeft vastgesteld dat slechts twee schrijvers, met dezelfde opleiding, het Bijbelboek Jesaja hebben geschreven. En het vondst van de letter ‘a’ die 5000 keren voorkomt, geeft blijk van de Afrikaanse herkomst van het Hebreeuws en tevens duidt op de Afrikaanse karakteristiek van de Bijbel.

Jesaja heeft zijn teksten in het Hebreeuws geschreven. En het authentieke Hebreeuws is een Afrikaanse taal. Hoewel het computerprogramma dat in het onderzoek van Popovic de tekst van Jesaja heeft geanalyseerd, niet aan het licht heeft gebracht dat het Hebreeuws tot een Afrikaanse taalgroep behoort, is het wel opvallend dat de letter ‘a’ zoveel keren voorkomt. Saillant detail is dat uit andere bronnen gebleken is dat de Hebreeuwse slaven die vanuit West-Afrika naar de Amerikas werden verscheept tijdens de Trans-Atlantische slavernij ook veel ‘a’ letters hadden in hun oorspronkelijke namen.

prof. Popovic

Derhalve legde ik prof. Popovic een persoonlijke casus voor en in het verlengde daarvan een aantal vragen over het Bijbelse gezicht van het joodse volk, zoals dat eerder in de Dode Zeerol met de profeet Jesaja is beschreven.

“Ik ben een uit Suriname afkomstige nakomeling van gevluchte slaven uit Afrika. Uit DNA onderzoek blijkt dat mijn voorouders uit Nigeria komen. De Nigeriaanse stam waar mijn voorouders van afstammen heet ‘Idoma’. Uit wetenschappelijke bronnen is gebleken dat ‘Idoma’ afstamt van ‘Igala’ en ‘Igala’ direct afstamt van ‘Eri’. Hier houdt het wetenschappelijk onderzoek op. Het antwoord op de vraag wie ‘Eri ‘ was, ontleen ik aan de Thora, Genesis 46:16. Want daarin staat vermeld dat ‘Eri ‘afstamt van ‘Gad’. En ‘Gad ‘ was een zoon van ‘Jakob ‘. En ‘Jakob ‘ was de stamvader van de twaalf Bijbelse joodse stammen”.

Bestaat er empirisch bewijs wie het echte joodse volk is? Prof. Popovic geeft op deze vraag geen antwoord. Wel stelt prof.dr. Schlomo Sand, emiritus hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Tel Aviv, in 2014 tijdens een Israël-Palestina lezing, gehouden in Amsterdam, het navolgende: “Ik ontken dat het joodse volk bestaat. Het jodendom natuurlijk wel. De Staat Israël ook, evenals het Israëlische volk. Alleen ‘het joodse volk’ bestaat niet. Tweeduizend jaar geleden niet, en nu nog steeds niet. Het ‘joodse volk ‘ is een negentiende –-eeuwse uitvinding van Azkenazische joden uit Duitsland”. De Hebreeuwse Israëlieten zouden aldus niet vallen onder de definitie van de Azkenazische ‘joden’ over het ‘het joodse volk’.

Is het aannemelijk dat alle leden van de twaalf joodse stammen zijn afgevoerd als slaven naar de Amerikas tijdens de Trans-Atlantische slavernij?

Derhalve legde ik prof. Popovic een persoonlijke casus voor en in het verlengde daarvan een aantal vragen over het Bijbelse gezicht van het joodse volk, zoals dat eerder in de Dode Zeerol met de profeet Jesaja is beschreven.

“Ik ben een uit Suriname afkomstige nakomeling van gevluchte slaven uit Afrika. Uit DNA onderzoek blijkt dat mijn voorouders uit Nigeria komen. De Nigeriaanse stam waar mijn voorouders van afstammen heet ‘Idoma’. Uit wetenschappelijke bronnen is gebleken dat ‘Idoma’ afstamt van ‘Igala’ en ‘Igala’ direct afstamt van ‘Eri’. Hier houdt het wetenschappelijk onderzoek op. Het antwoord op de vraag wie ‘Eri ‘ was, ontleen ik aan de Thora, Genesis 46:16. Want daarin staat vermeld dat ‘Eri ‘afstamt van ‘Gad’. En ‘Gad ‘ was een zoon van ‘Jakob ‘. En ‘Jakob ‘ was de stamvader van de twaalf Bijbelse joodse stammen”.

Bestaat er empirisch bewijs wie het echte joodse volk is? Prof. Popovic geeft op deze vraag geen antwoord. Wel stelt prof.dr. Schlomo Sand, emiritus hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Tel Aviv, in 2014 tijdens een Israël-Palestina lezing, gehouden in Amsterdam, het navolgende: “Ik ontken dat het joodse volk bestaat. Het jodendom natuurlijk wel. De Staat Israël ook, evenals het Israëlische volk. Alleen ‘het joodse volk’ bestaat niet. Tweeduizend jaar geleden niet, en nu nog steeds niet. Het ‘joodse volk ‘ is een negentiende –-eeuwse uitvinding van Azkenazische joden uit Duitsland”. De Hebreeuwse Israëlieten zouden aldus niet vallen onder de definitie van de Azkenazische ‘joden’ over het ‘het joodse volk’.

Interview

In het interview met het dagblad Trouw stelt Popovic over de Dode Zeerollen: ‘Dat is een wereld die wij tot nu toe niet kenden’.

Derhalve legde ik prof. Popovic een persoonlijke casus voor en in het verlengde daarvan een aantal vragen over het Bijbelse gezicht van het joodse volk, zoals dat eerder in de Dode Zeerol met de profeet Jesaja is beschreven.

“Ik ben een uit Suriname afkomstige nakomeling van gevluchte slaven uit Afrika. Uit DNA onderzoek blijkt dat mijn voorouders uit Nigeria komen. De Nigeriaanse stam waar mijn voorouders van afstammen heet ‘Idoma’. Uit wetenschappelijke bronnen is gebleken dat ‘Idoma’ afstamt van ‘Igala’ en ‘Igala’ direct afstamt van ‘Eri’. Hier houdt het wetenschappelijk onderzoek op. Het antwoord op de vraag wie ‘Eri ‘ was, ontleen ik aan de Thora, Genesis 46:16. Want daarin staat vermeld dat ‘Eri ‘afstamt van ‘Gad’. En ‘Gad ‘ was een zoon van ‘Jakob ‘. En ‘Jakob ‘ was de stamvader van de twaalf Bijbelse joodse stammen”.

Bestaat er empirisch bewijs wie het echte joodse volk is? Prof. Popovic geeft op deze vraag geen antwoord. Wel stelt prof.dr. Schlomo Sand, emiritus hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Tel Aviv, in 2014 tijdens een Israël-Palestina lezing, gehouden in Amsterdam, het navolgende: “Ik ontken dat het joodse volk bestaat. Het jodendom natuurlijk wel. De Staat Israël ook, evenals het Israëlische volk. Alleen ‘het joodse volk’ bestaat niet. Tweeduizend jaar geleden niet, en nu nog steeds niet. Het ‘joodse volk ‘ is een negentiende –-eeuwse uitvinding van Azkenazische joden uit Duitsland”. De Hebreeuwse Israëlieten zouden aldus niet vallen onder de definitie van de Azkenazische ‘joden’ over het ‘het joodse volk’.

Jesaja 44:1

In Jesaja 44:1, wordt God direct geciteerd. En God sprak: “Israël, Yeshurun, volk dat ik heb uitgekozen, nakomelingen van Jakob, mijn dienaar, luister”. Een redelijke uitleg van deze passage is dat God zelf definieert wie het ‘joodse volk’ is. Hij heeft het uitgekozen. Het is geen variëteit van volken en het komt voort uit een stamvader: Jakob, die God ook Yeshurun noemt. Azkenazische joden hebben Jakob niet als stamvader. Waar de zienswijze van prof. Sand geschraagd wordt door de Bijbel, wijkt de uitleg van prof. Popovic over het Bijbelse gezicht van Israël af van de leer van Jesaja, over het Bijbelse volk van God. En daarom wijst God de geleerden terug, zoals Jesaja 44:25 zegt, ‘dat God de dwaasheid van hun kennis aantoont!’

Drs. F.W. King (rechtspoliticoloog)

Noot BYN: Bovenstaand artikel is ter publicatie aangeboden aan de redactie van de opiniepagina van het dagblad Trouw. De krant deelde mede, dat het artikel te lang is en te ingewikkeld voor de brede lezersgroep van Trouw. ‘Om deze redenen kunnen wij het artikel niet plaatsen’.